Categoria: Notícies

Noves incorporacions a la plantilla laboral de la Biblioteca Diocesana

Des del 2020, hem intentat reformar la Biblioteca Diocesana a distints nivells. Com sabeu, també hem anat creant un magnífic grup de voluntaris que, coordinats per la cap de sala Maribel Riera, han col·laborat extraordinàriament en l’acompliment dels nostres objectius de reordenació. Ara bé, era necessari, en aquests moments, fer un salt qualitatiu, especialment amb el magnífic fons antic que tenim. Per aquest motiu, vaig sol·licitar al Bisbat la contractació de nou personal, al manco, a mitja jornada. El Bisbat va aprovar la proposta, i li estic molt agraït.

Les persones que he triades per augmentar la plantilla no es pot dir, stricto sensu,  que siguin noves, ja que, fins ara, han format part del grup de voluntaris. En concret, m’estic referint al Dr. José Manuel Díaz i al Llic. Gabriel Rullán; el primer, contractat com a tècnic; el segon, com a auxiliar. M’he decidit per ells perquè, en el desenvolupament del seu voluntariat, han donat sobrades mostres d’eficiència i capacitat de feina, a més de mostrar les seves qualitats humanes i cristianes, les quals, com és natural, tenc necessàriament molt en compte, pel fet que la Biblioteca Diocesana també forma part de l’organisme eclesial.

Així doncs, l’organigrama de l’actual equip bibliotecari queda com segueix:

Plantilla laboral:

 1. Director: Dr. Mn. Jaume Mercant Simó
 2. Cap de sala: Sra. Maria Isabel Riera Pascual
 3. Tècnic bibliògraf, encarregat del fons antic : Dr. José Manuel Díaz Martín
 4. Tècnic auxiliar: Llic. Santiago Maria Amer Pol
 5. Auxiliar bibliotecari: Llic. Gabriel Rullán Martorell

Grup de voluntaris permanents:

 1. Consultor acadèmic: Dr. Antoni Cañellas Mas
 2. Auxiliar voluntari: Llic. María Isabel Lucío Parla
 3. Auxiliar voluntari: Sra. Lourdes Maria Gayà Alburquerque

Novament, doncs, agraesc a tot l’equip bibliotecari, treballadors i voluntaris permanents, incloent a tots els altres voluntaris temporals, que, tots plegats, ja formen una gran família, la seva entrega i dedicació al servei de l’Església i de les ciències eclesiàstiques.

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director

 

 

Visita i donació dels agustins a la Biblioteca Diocesana

El dimarts 14 de novembre, feren una visita formal a la Biblioteca Diocesana els pares agustins, representats pel pare Domingo Amigo González, actual provincial de l’Orde de Sant Agustí a Espanya; el pare José Luís Ovejero Trapero, prior del convent agustinià del Socors; i el pare Jesús Miguel Benítez Sánchez, bibliotecari del dit convent. Els rebé el Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director de la Biblioteca.

En aquesta trobada, els agustins realitzaren una generosa i valuosa donació de dues col·leccions de llibres de primera mà a la Biblioteca Diocesana: la magnífica reedició dels 57 volums d’España Sagrada d’Enrique Flórez (Editorial Revista Agustiniana, 2000-2012), i els onze toms de l’edició crítica de les Obras Completas de l’agustí sant Tomàs de Villanueva (BAC, 2010-2015), que ja són a disposició de tots els usuaris.

La visita finalitzà amb un recorregut exhaustiu per cada un dels depòsits bibliotecaris, prestant especial atenció al fons antic.

Visita pastoral del Bisbe a la Biblioteca Diocesana

El passat dia 19 d’octubre, el bisbe Mons. Sebastià Taltavull, acompanyat de l’ecònom diocesà, Sr. Miquel Noguera, realitzà la visita pastoral-cultural a la Biblioteca Diocesana de Mallorca. El rebé el director, Mn. Jaume Mercant Simó, juntament amb la cap de sala, Maria Isabel Riera, i el tècnic auxiliar, Santiago Amer. El Bisbe va fer un recorregut exhaustiu per tots i cada un dels grans depòsits que conformen la Biblioteca, prestant una gran atenció als manuscrits lul·lians de l’any 1300 i a la gran col·lecció d’incunables i postincunables que es troben a la sala de seguretat.

El director va informar el Bisbe del servei i acollida que reben els usuaris; del cos de voluntaris que actualment existeix; de l’estat de conservació del fons bibliotecari; del procés de catalogació; de l’actual projecte «fons antic»; del procés de digitalització dels certàmens del Seminari; i també de les bones relacions institucionals existents amb el Consell de Mallorca, del qual es rep una subvenció nominativa de 25.000€ anuals; i amb la Universitat de les Illes Balears, amb la qual es manté un conveni de col·laboració acadèmica interbibliotecària.

Finalment, Mons. Sebastià va fer una important donació de llibres dels quals ell és l’autor, i que estan a disposició de tots els usuaris: tres volums de La crida de la Paraula: Homilies amb la Doctrina Social de l’EsglésiaArrelats vora l’aigua (versió catalana i castellana); Agafats de la mà (versió catalana i castellana); Batiats, confirmats i enviats: carta pastoral (versió catalana i castellana); Visita Pastoral del Nuncio Apostólico; i finalment el seu llibre-homenatge La huella del Señor.

Memòria dels treballs subvencionats pel Consell Insular de Mallorca: curs 2022-2023

La Biblioteca Diocesana de Mallorca rep anualment del Consell Insular de Mallorca una subvenció nominativa de 25.000€ destinada a dur a terme una sèrie de punts constitutius del projecte anual que es presenta a dita institució, la memòria justificativa del qual es enviada també anualment, passant pel control d’una auditoria.

Per al curs 2022-2023, la Biblioteca va rebre l’avantdita quantitat subvencionada mitjançant la qual s’aconseguí realitzar els objectius de llur projecte, la relació abreujada dels quals es troben a continuació.

Jo, com a director, en nom de la Biblioteca i de la Diòcesi de Mallorca, agraesc al Consell Insular, i al seu Departament de Cultura i Patrimoni, el seu generós sufragi a favor de la conservació i projecció de la tradició i heretat culturals de l’Església de Mallorca.

 

Objectius acomplerts del projecte subvencionat del curs acadèmic 2022-2023:

 

 1. En referència al fons actual:
  1. Revisió d’una gran quantitat de caixes de llibres provinents de donacions.
  2. Reestructuració de la sala de lectura i recatalogació de 572 volums.
  3. Recatalogació de 308 volums traslladats de la Sala al dipòsit III.
  4. Creació de distintes seccions a la sala de lectura i catalogació corresponent: lul·lisme (136 exemplars), espiritualitat catòlica (153 exemplars), sants en general (20 exemplars), sants i beats mallorquins (125 exemplars).

   Reestructuració de la sala de lectura

 2. Sobre el procés de digitalització
  1. Segona fase del procés de digitalització dels Certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere (92 exemplars, fins l’any 1922).
  2. Digitalització de l’àlbum inèdit La Asunción de la Virgen María, de Jeroni Juan Tous.

   Certàmens del Seminari de Mallorca en procés de digitalització

 3. Sobre el fons lul·lià:
  1. Primera fase de l’inventari de l’hemeroteca originària de la Maioricensis Schola Lullistica (113 dels 419 títols).

   Fons de la Maioricensis Schola Lullistica

   Un dels postincunables trobats al dipòsit I, en aquest cas de 1517

 4. Sobre el fons antic:
  1. Reordenació de la sala de seguretat on es troben els exemplars més preuats del nostre fons bibliotecari.
  2. Tractament de conservació preventiva i trasllat de 10 exemplars del dipòsit VI (fons antic) a la sala de seguretat.
  3. Trobada i registre al dipòsit I de 53 exemplars del segle XVI, dels quals sis són postincunables.
  4. Primera fase del trasllat i inventari del fons de la biblioteca de les Concepcionistes de Sineu, que conté 153 exemplars.

   Tasques de conservació preventiva

Encara que s’han fet moltes altres labors bibliotecàries, aquesta llista sols es refereix als objectius subvencionats. De nou, agraesc al Consell Insular l’ajut econòmic anual, sense el qual ens seria pràcticament impossible acomplir amb el projecte general de la Biblioteca Diocesana, del qual es beneficia, en darrer terme, la cultura de la nostra illa de Mallorca.

 

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director

 

 

 

Curs de preservació i conservació documental

Des de la Vicaria de Patrimoni es va organitzar un curs de formació en matèria de conservació preventiva per arxius, que es dugué a terme els passats dies 3 i 17 de maig a la Biblioteca Diocesana. El curs fou impartit per Maria Carbonell, titulada en conservació i restauració de béns culturals, i actual conservadora de la Col·lecció d’Anglada Camarassa del CaixaForum de Palma.

El propòsit d’aquesta activitat ha consistit en oferir formació i facilitar les eines per a prendre consciència sobre l’estat de les instal·lacions i del material vinculat al lloc on es treballa, per tal de poder elaborar un diagnòstic i dissenyar un pla de conservació preventiva o un pla d’actuació. Aquests inclouen el desenvolupament de directrius que engloben guies i procediments per a protegir el material als dipòsits o durant el seu ús, així com el control ambiental, amb la finalitat de pal·liar la seva degradació química, física i biològica.

El programa es va dividir en una primera sessió teòrica i una segona pràctica. Aquesta darrera va permetre als participants pujar a un dels depòsits de la Biblioteca per a poder aplicar els coneixements d’anàlisi adquirits a diversos exemplars del fons antic.

Al curs hi assistiren un total de 17 persones; a més de l’equip de la Biblioteca Diocesana ―treballadors i voluntaris―, també hi assistiren membres de la Biblioteca Ramón Llull i de diversos departaments del Bisbat de Mallorca, com Patrimoni, Cancelleria, Administració i Arxiu Diocesà.

Des de la Biblioteca Diocesana volem agrair a la Vicaria de Patrimoni aquesta iniciativa.

Maria Isabel Riera, cap de sala