La Biblioteca Diocesana de Mallorca rep anualment del Consell Insular de Mallorca una subvenció nominativa de 25.000€ destinada a dur a terme una sèrie de punts constitutius del projecte anual que es presenta a dita institució, la memòria justificativa del qual es enviada també anualment, passant pel control d’una auditoria.

Per al curs 2022-2023, la Biblioteca va rebre l’avantdita quantitat subvencionada mitjançant la qual s’aconseguí realitzar els objectius de llur projecte, la relació abreujada dels quals es troben a continuació.

Jo, com a director, en nom de la Biblioteca i de la Diòcesi de Mallorca, agraesc al Consell Insular, i al seu Departament de Cultura i Patrimoni, el seu generós sufragi a favor de la conservació i projecció de la tradició i heretat culturals de l’Església de Mallorca.

 

Objectius acomplerts del projecte subvencionat del curs acadèmic 2022-2023:

 

 1. En referència al fons actual:
  1. Revisió d’una gran quantitat de caixes de llibres provinents de donacions.
  2. Reestructuració de la sala de lectura i recatalogació de 572 volums.
  3. Recatalogació de 308 volums traslladats de la Sala al dipòsit III.
  4. Creació de distintes seccions a la sala de lectura i catalogació corresponent: lul·lisme (136 exemplars), espiritualitat catòlica (153 exemplars), sants en general (20 exemplars), sants i beats mallorquins (125 exemplars).

   Reestructuració de la sala de lectura

 2. Sobre el procés de digitalització
  1. Segona fase del procés de digitalització dels Certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere (92 exemplars, fins l’any 1922).
  2. Digitalització de l’àlbum inèdit La Asunción de la Virgen María, de Jeroni Juan Tous.

   Certàmens del Seminari de Mallorca en procés de digitalització

 3. Sobre el fons lul·lià:
  1. Primera fase de l’inventari de l’hemeroteca originària de la Maioricensis Schola Lullistica (113 dels 419 títols).

   Fons de la Maioricensis Schola Lullistica

   Un dels postincunables trobats al dipòsit I, en aquest cas de 1517

 4. Sobre el fons antic:
  1. Reordenació de la sala de seguretat on es troben els exemplars més preuats del nostre fons bibliotecari.
  2. Tractament de conservació preventiva i trasllat de 10 exemplars del dipòsit VI (fons antic) a la sala de seguretat.
  3. Trobada i registre al dipòsit I de 53 exemplars del segle XVI, dels quals sis són postincunables.
  4. Primera fase del trasllat i inventari del fons de la biblioteca de les Concepcionistes de Sineu, que conté 153 exemplars.

   Tasques de conservació preventiva

Encara que s’han fet moltes altres labors bibliotecàries, aquesta llista sols es refereix als objectius subvencionats. De nou, agraesc al Consell Insular l’ajut econòmic anual, sense el qual ens seria pràcticament impossible acomplir amb el projecte general de la Biblioteca Diocesana, del qual es beneficia, en darrer terme, la cultura de la nostra illa de Mallorca.

 

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director