Etiqueta: Tomàs d’Aquino

Un postincunable de 1517

Es troba al prestatge segon del Depòsit 1 de la Biblioteca Diocesana, amb la signatura 0215, aquest exemplar de la Catena Aurea o comentaris als quatre evangelis del doctor de l’Església sant Tomàs d’Aquino, prevere de l’Orde de Predicadors, anomenat el Doctor comú per la importància del seu mestratge en l’Església universal.

Com pot apreciar-se a les fotografies de la portada i del colofó, finalitzà la impressió a París, a la Universitat, el 30 d’agost de 1517, a costes del llibreter d’aquella famosa acadèmia de la Cristiandat Jean Petit. L’estat de conservació interior de l’obra és bo i prou llegible en nets caràcters gòtics propis de les primeres èpoques de la impremta, llevat de les primeres i darreres pàgines en contacte amb les cobertes de pergamí.

Sembla que podem resseguir-ne la procedència per notes manuscrites a les dites pàgines que ens informen en llatí que fou de fra Vicent Palerm l’any 1747, però abans havia estat del noviciat del Convent de Sant Domingo de la ciutat de Mallorques. I una altra nota manuscrita més extensa en català ens diu, en grafia moderna: «Aquest llibre és del magnífic ns. Francesc de S[a]noguera [i] ara lo té Francesc Antich, lo qual fonc comprat en lo encant de dit senyor per Mo[ssèn] Jaume de Sta.[cíli]a, prevere, del qual és ara. Fet a (…) de maig 1598».

El títol complet és Cathena vere aurea: opus videlicet insigne sanctissimi et excellentisimi doctoris diví Thome Aq^atis in q^utor evâgelia subtilissimo vinculo cônexa, seguit de la «marca» o senyal elegantment reproduït de l’editor amb el seu nom en grafia francesa antiga, Jehan Petit, que apareix llatinitzat a baix en la indicació del seu establiment: Venundatur in edibus Ioannis Parvi·

El nombre de folis és 313 (CCCxiii) i acaba amb unes copioses taules o índexs de matèries que remeten a l’evangeli corresponent per les mateixes paraules del Senyor.

Santiago María Amer, tècnic auxiliar

Donació de la parròquia de Sant Sebastià a la Biblioteca Diocesana

Mn. Antoni Vera i Mn. Jaume Mercant

El dijous, dia 13 d’octubre, Mn. Antoni Vera, en representació de la parròquia de Sant Sebastià de Palma, va fer una magnífica donació a la Biblioteca Diocesana de Mallorca, consistent en dotze volums complets de la Suma Teològica de Sant Tomàs d’Aquino; el darrer dedicat a un excel·lent índex analític. Els volums, enquadernats en pell, estan en bon estat de conservació. La peculiaritat d’aquesta col·lecció és doble. Per una banda, es va editar a Pàdua, al 1789, l’any de la Revolució Francesa. Per l’altra, ens trobam amb una «edició de butxaca», com diríem avui, és a dir, d’una mida anomenada «octau menor» (14 cm), molt útil per als estudiants i professors escolàstics de l’època.

Aquest tipus de cessió forma part de la nova política de donacions que promociona l’actual direcció de la Biblioteca. Malgrat el gran nombre de dipòsits existents a la primera i segona plantes, per raons d’espai ja no es poden acceptar donacions massives i indiscriminades, però s’ha optat per la «qualitat selecta» de les mateixes, amb l’objecte d’enriquir el fons bibliotecari, en aquests moments compost per uns 175.000 llibres i uns 80.000 números de revistes científiques. En particular, la present donació ha contribuït a millorar qualitativament el nostre fons antic. La donació la va rebre Mn. Jaume Mercant, director de la Biblioteca, agraint a la parròquia de Sant Sebastià i al seu administrador la seva generositat.