Durant aquest any s’ha dut a terme la reestructuració de la sala de lectura de la Biblioteca Diocesana. En aquesta estança, que resta oberta al públic, hi ha una petita representació del fons bibliogràfic de la Biblioteca, amb diverses obres de referència generals i també especialitzades, principalment en matèria teològica.

L’objectiu d’aquesta reforma ha estat el de crear un espai més funcional i atractiu per als usuaris i aproximar-los a algunes de les obres més destacades i de renom que formen part del nostre fons.

Per tal de dur a terme aquest propòsit, s’han tret una trentena d’enciclopèdies i col·leccions de caràcter general que eren poc consultades i havien quedat obsoletes, així com també varis llibres d’altres matèries que semblaven desfasats. Aquells exemplars, o bé s’han expurgat, o bé s’han recatalogat, i han rebut una nova ubicació.

Així mateix s’han introduït noves baldes a algunes de les prestatgeries de la Sala amb la intenció d’ampliar l’espai per poder donar cabuda a la clàssica i modèlica col·lecció de la BAC (Biblioteca de autores cristianos), formada per 809 exemplars. D’aquest repertori s’han adjuntat diverses obres completes, tals com les de sant Tomàs d’Aquino, sant Bonaventura, sant Agustí, sant Jeroni o Joseph Ratzinger.

També s’ha compost un estant de Mariologia i Josefologia, i seguidament s’ha donat forma a un indret dedicat a sants, beats i venerables de Mallorca. Entre els exemplars es poden trobar obres dels mateixos autors, i també les seves biografies escrites per cronistes de diverses èpoques. A tall d’exemple, cal destacar les figures de santa Catalina Tomás, sant Juníper Serra, sant Alonso Rodríguez, sor Fracinaina Cirer, de la venerable Margalida Amengual i de Mn. Miquel Costa i Llobera, entre d’altres.

A més a més, s’ha compost una prestatgeria dedicada exclusivament a Ramon Llull, que ha donat cabuda a obres tan rellevants com l’Opera latina, inclosa dins la col·lecció Corpus Christianorum de l’editorial Brepols, l’edició de les obres catalanes de Llull, dirigides per Mn. Salvador Galmés i Sanxo de la mà de Mn. Antoni Maria Alcover, per acabar amb l’edició més actual, també en català, publicada per l’editorial Patronat Ramon Llull. A continuació de les seves obres hi ha un extens replec d’exemplars de múltiples autors que fan referència a la seva vida i obra i a la història del lul·lisme.

Finalment, s’ha volgut fer un detall als preveres, d’igual manera que al públic en general, creant una prestatgeria d’espiritualitat catòlica, que comprèn un itinerari de lectura mística, amb exemplars de diverses èpoques i carismes, que proporciona un recorregut assequible de lectures que abasten els aspectes fonamentals de la vida cristiana, i serveixen per enriquir l’ànima.

Aquestes novetats s’inclouen harmònicament dins la trentena de matèries concernents a les humanitats, la història, el dret, la filosofia, la Sagrada Escriptura o la teologia, que s’han reordenat, i queden a disposició dels usuaris de la nostra biblioteca.

Maria Bel Riera, cap de sala