Etiqueta: Jaume Mercant

Donació de la parròquia de Sant Sebastià a la Biblioteca Diocesana

Mn. Antoni Vera i Mn. Jaume Mercant

El dijous, dia 13 d’octubre, Mn. Antoni Vera, en representació de la parròquia de Sant Sebastià de Palma, va fer una magnífica donació a la Biblioteca Diocesana de Mallorca, consistent en dotze volums complets de la Suma Teològica de Sant Tomàs d’Aquino; el darrer dedicat a un excel·lent índex analític. Els volums, enquadernats en pell, estan en bon estat de conservació. La peculiaritat d’aquesta col·lecció és doble. Per una banda, es va editar a Pàdua, al 1789, l’any de la Revolució Francesa. Per l’altra, ens trobam amb una «edició de butxaca», com diríem avui, és a dir, d’una mida anomenada «octau menor» (14 cm), molt útil per als estudiants i professors escolàstics de l’època.

Aquest tipus de cessió forma part de la nova política de donacions que promociona l’actual direcció de la Biblioteca. Malgrat el gran nombre de dipòsits existents a la primera i segona plantes, per raons d’espai ja no es poden acceptar donacions massives i indiscriminades, però s’ha optat per la «qualitat selecta» de les mateixes, amb l’objecte d’enriquir el fons bibliotecari, en aquests moments compost per uns 175.000 llibres i uns 80.000 números de revistes científiques. En particular, la present donació ha contribuït a millorar qualitativament el nostre fons antic. La donació la va rebre Mn. Jaume Mercant, director de la Biblioteca, agraint a la parròquia de Sant Sebastià i al seu administrador la seva generositat.

Donació de la Biblioteca Diocesana al col·legi Aixa-Llaüt

Dia 1 de setembre, Mn. Jaume Mercant Simó, en qualitat de director de la Biblioteca Diocesana, va fer una donació al Sr. Antoni Cañellas Mas, en representació del col·legi catòlic Aixa-Llaüt, d’una sèrie de material bibliogràfic per a la seva biblioteca estudiantil. La donació correspon a un procés d’expurg de col·leccions repetides, en les que destaquen els 14 volums d’Historia Universal del Arte (Espasa) i els 10 volums del Diccionari Català-Valencià-Balear de Mn. Antoni Maria Alcover. Des de la nostra Biblioteca, desitjam que aquestes col·leccions siguin profitoses als estudiants d’aquest col·legi de Ciutat.

Adquisició de noves revistes

Recentment la Biblioteca Diocesana de Mallorca ha vist enriquits els seus fons amb la incorporació de noves revistes que rebrà regularment a partir d’ara i que es trobaran, per tant, a disposició dels usuaris. Es tracta de les publicacions següents:

 

Anuario Filosófico

Revista del Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Navarra. Té una periodicitat quatrimestral. L’exemplar amb què començam a rebre-la és el volum 55, número 1 de 2022, centrat en bona part en la figura del filòsof escotista Antoni Andreu i la seva difusió en el món renaixentista. Hi figura un treball del professor mallorquí Rafel Ramis Barceló.

 

 

Cristiandad

Aquesta benemèrita revista fundada a Barcelona l’any 1945 pel jesuïta mallorquí Ramon Orlandis i Despuig, i dedicada a l’anàlisi en clau cristiana dels esdeveniments històrics i actuals, eclesials i socials, arriba a la nostra Biblioteca. Actualment la seva periodicitat és mensual. Els darrers números disponibles (febrer, març i abril 2022) se centren en l’homenatge a l’historiador de l’Església Antonio Pérez-Mosso Nenninger, amb motiu del seu traspàs recent; Sant Josep, patró de la vida consagrada; i l’acte de consagració del Papa a l’Immaculat Cor de Maria.

 

Revue Thomiste

Publicació quatrimestral de la benemèrita École de Théologie de Tolosa del Llenguadoc (Toulouse) en la difusió de l’actualitat del pensament tomista en general. Tenim a disposició tots els números de 2021, en dos dels quals (abril-juny i juliol-setembre), apareix una col·laboració del nostre director, Mn. Jaume Mercant, sobre la interpretació del pensament del cèlebre teòleg del segle XX Johann Baptist Metz.

 

 

Santiago María Amer, tècnic auxiliar

Donació d’un foli pergamí

D’esquerra a dreta: Mn. Antoni Dols, pare Josep Amengual i Mn. Jaume Mercant

Dia 3 de maig, la Biblioteca Diocesana de Mallorca va rebre una important i generosa donació de mans d’un dels historiadors més erudits de la nostra església mallorquina, el pare Josep Amengual Batle, missioner dels Sagrats Cors. Concretament, la donació ha consistit en el foli número 169 (30 x 21 cm), corresponent al preciós còdex lul·lià del Llibre de contemplació en Déu (lib. IV, dist. XXXV, finals del cap. 237-dist. XXXVI, principis del cap. 238), que actualment custodia la nostra Biblioteca i que data de principis del segle XIV, o sigui, un manuscrit coetani o quasi coetani de Ramon Llull.

Històricament, aquest còdex medieval fou propietat, en el segle XVII, del lul·lista Pere Jordi Rossinyol, i acabà per adquirir-lo Mn. Bartomeu Llull, fundador del Col·legi de la Sapiència, on ha estat guardat fins a finals del segle XX. Dit foli 169, com l’obra esmentada a la que pertany, està en perfecte estat de conservació, degut, en gran mesura, al material del que està fet; el conjunt total de les fulles del còdex són de vitel·la, és a dir, un antic material de pergamí de qualitat suprema i de gran durabilitat. En particular, aquest foli està escrit amb una formidable lletra gòtica (gòtica magistral o monacal), on destaca la quasi perfecta igualtat del traçat dels caràcters. A més a més, al bell mig ―i aquest és l’aspecte més impactant― trobam una bellíssima imatge gòtica ―quasi romànica― del Crucificat, que serveix per il·lustrar el que Ramon Llull anomena l’arbre de fe e de raó.

Aquesta finesa de fulla pergamí que ha rebut la Biblioteca es va extraviar fa moltíssim de temps, i pareix que ha recorregut un llarg periple, arribant a formar part d’algunes exposicions catalanes en torn a l’art romànic i gòtic. Finalment, gràcies a la gestió del pare Amengual, el foli ha pogut retornar al seu origen, la qual cosa suposa un fet que, objectivament, enriqueix el fons bibliotecari en general i contribueix a la integritat del susdit còdex en particular.

En aquest acte de donació, jo mateix, en qualitat de director i en nom de la Biblioteca Diocesana, he tingut paraules de sincera gratitud tant per al pare Josep Amengual, pel lliurament d’aquest esplèndid foli pergamí, com també per a Mn. Antoni-Jesús Dols Salas, director del CETEM i canonge de la Seu, per la seva intermediació i diligent col·laboració en tot el procés de donació.

 

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director

Donacions a l’hemeroteca de la Biblioteca: La Vanguardia i ABC

Mn. Pere Torres Siquier

En aquest primer trimestre de l’any 2022 hem rebut dues interessants donacions que han passat a formar part de l’hemeroteca de la Biblioteca Diocesana. Dia 13 de gener vàrem rebre de Mn. Pere Torres Siquier els números originals del diari La Vanguardia, des de l’any 1929 al 17 de juliol de 1936, és a dir, fins a un dia abans de l’esclafit de la Guerra Civil. Tots els exemplars d’aquest diari estan en perfecte estat de conservació ―malgrat els seus anys― i magníficament enquadernats. Aquests números corresponen a un interessant període de la història d’Espanya, és a dir, el final de la monarquia d’Alfons XIII i la Segona República.

Sr. Fernando Asensi Novella

Per a completar aquesta donació, dia 8 de març el Sr. Fernando Asensi Novella també va donar a la Biblioteca una edició facsimilar de tots els números del diari ABC, corresponents a tot el tràgic i difícil període de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). L’ABC va ser l’únic diari que, durant dit conflicte bèl·lic, es publicà en els dos bàndols. Aquesta col·lecció presenta, doncs, dia a dia, les dues publicacions, és a dir, l’edició de Sevilla i la de Madrid.

La història es una dimensió important del nostre fons bibliotecari i, per tant, aquestes dues donacions han enriquit objectivament la nostra hemeroteca. Així doncs, com a director, agraeixo tant a Mn. Pere Torres com al Sr. Fernando Asensi la seva generositat a l’hora de fer la donació de tot aquest material històric, que està, com és natural, a disposició de tots els usuaris i investigadors.

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director

Nou horari de la Biblioteca

Claustre de la Biblioteca

Estimats usuaris:

Vos comunicam que, durant l’estiu, la Biblioteca Diocesana romandrà oberta al públic des del dia 5 de juliol al 13 d’agost, de dilluns a divendres des de les 10:00 a les 13:30 h. La segona quinzena d’agost estarà tancada i, posteriorment, a partir de l’1 de setembre, tornarem a obrir-la al públic, amb ampliació d’horari.

Per anar a la Biblioteca, s’ha d’entrar per la porta principal de la Casa de l’Església (c/Seminari, 4), dirigir-se al pati o claustre de la Biblioteca i accedir pel portal de la Sala de lectura, on vos podrà atendre na Maria Bel Riera, la nostra nova auxiliar de biblioteca.

Ja no hi ha que demanar, en conseqüència, cita prèvia, encara que els investigadors acreditats, per consultar manuscrits o llibres antics, abans hauran d’escriure a la següent direcció per realitzar les seves sol·licituds:

peticionsbiblioteca@bisbatdemallorca.org

Mn. Jaume Mercant Simó, director

 

Salutació del nou director de la Biblioteca

Mn. Jaume Mercant Simó

Estimats usuaris:

El passat 6 de novembre, vaig ésser nomenat director de la nostra estimada Biblioteca Diocesana pel Senyor Bisbe don Sebastià, al qual li estic agraït per la confiança que ha dipositat en mi. Cal dir que, malgrat encara he d’aprendre «l’ofici», procuraré fer-ho lo millor que pugui i sàpiga, com un simple servei a la Diòcesi i a la societat mallorquina a nivell acadèmic, però també pastoral, ja que no podem oblidar que, des de la Biblioteca, també hem de contribuir al bé comú de l’Església i de les ànimes, especialment d’aquelles que es volen formar intel·lectualment o d’aquelles que estan en procés de trobar la veritat. Per altra banda, som conscient de que la nostra biblioteca ha de contribuir a la comunió eclesial, formant part de la vida diocesana i dins el marc pastoral del Bisbe de Mallorca.

Agraint i reconeixent tota la feina que s’ha fet fins ara, tant per part dels meus predecessors, el pare Gabriel Seguí i Mn. Ricardo Mejía, com de tots els qui han format part de l’equip bibliotecari durant aquestes darreres dues dècades, especialment del subdirector Miquel Àngel Garau, faig el propòsit de dedicar temps i esforços per seguir millorant la nostra institució bibliotecària. Som conscient de que una manera de servir l’Església es cuidar i conservar el patrimoni que ens ha estat encomanat. En aquest sentit, em compromet, en la mesura de les meves modestes possibilitats, en continua comunicació amb el vicari episcopal de patrimoni i amb la col·laboració dels altres membres de l’equip bibliotecari, a potenciar i millorar progressivament alguns aspectes necessaris, especialment aquells que consider de més urgència, com són, per exemple, una reorganització del espai limitat dels nostres dipòsits, optimitzar el procés de catalogació o aplicar una sèrie de criteris per a potenciar encara més l’especialització en el camp dels estudis eclesiàstics, que és lo que realment fa que aquesta biblioteca sigui única a Mallorca. A part dels objectius materials, el meu desig és que la Biblioteca sigui cada vegada més familiar i més coneguda per la Diòcesi, fomentant especialment l’apropament als professors i alumnes del CETEM i de l’ISUCIR, però també a tots aquells usuaris externs que ens visitin o requereixin dels nostres serveis.

Pot ser sols arribi a aconseguir pocs dels objectius que m’he proposat, però, al manco, intent tenir clares les idees generals. No obstant això, en el cas de que el meu «pla de reforma» no funcionàs, tenc clar que la porta no sols és per entrar, sinó també per sortir i deixar el lloc a un altre que ho pugui fer millor. Compt amb el vostre suport, al manco espiritual; pregau per mi que jo ho faré per vosaltres.

Mn. Jaume Mercant Simó, director